TEL: 081-446-3102, 02-573-2827
DEALER LOGIN

MATRIX Prototype U11-P01

Graphite Putter Shaft

<
>

Product ID :CM-89

Brand :MATRIX

Model :Prototype U11-P01

Type :Putter Shaft

Material :Graphite

Model Flex [?] Weight [?] Torque [?] Kick Point [?]


ฉางทองกอล์ฟ 58/19 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร 081-446-3102, 02-573-2827 www.2ndgolf.com